Regulamin PZK

Regulamin „Program Zwrotu Kapitału”

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 • Program Zwrotu Kapitału zwany dalej "PZK", Organizator udostępnia na rzecz Użytkownika serwisu RFL.com.pl w ramach zawieranej z nim Umowy cesji wierzytelności (Zbycia praw majątkowych). 
 • Skorzystanie z PZK przez Użytkownika jest fakultatywne. 
 • W ramach PZK, Organizator zobowiązuje się zwrócić na rzecz Użytkownika całość ceny nabycia, jaką ten uiścił z tytułu zakupu wierzytelności za pośrednictwem serwisu RFL.com.pl, w przypadku niewypłacalności Pożyczkobiorcy, na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 • Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się wyrażeń: Organizator, Pożyczkobiorca, Wpłata, Umowa pożyczki, Użytkownik, Konto Użytkownika, Zbycie praw majątkowych, Program Zwrotu Kapitału (PZK), Żądanie zwrotu dokumentów Umowy pożyczki, Windykacja, RFL mają do nich zastosowanie definicje określone w § 2 Regulaminu korzystania z Platformy Obrotu Wierzytelnościami RFL, dostępnego pod adresem https://www.RFL.com.pl/page/regulamin/.

 

§ 2 Warunki skorzystania z PZK 

 • Warunki skorzystania z PZK są następujące: 
  1. posiadanie w pełni aktywowanego Konta Użytkownika w serwisie RFL, założonego z wykorzystaniem prawdziwych i aktualnych danych identyfikujących Użytkownika;
  2. przed zakupem Umowy Pożyczki, dokonanie przez Użytkownika wyboru opcji skorzystania z PZK, widocznej w panelu informacyjnym danej Umowy Pożyczki na platformie RFL w postaci symbolu "parasola";
  3. zawarcie z Organizatorem Umowy zbycia praw majątkowych (Umowy cesji wierzytelności) z uwzględnieniem wyboru PZK. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo wyboru wystawionych na sprzedaż w serwisie RFL wierzytelności, które obejmie PZK, z uwagi na fakt, iż środki przeznaczone na wypłaty w ramach PZK są przez Organizatora zabezpieczone w kapitale rezerwowym, a ich wysokość może się różnić. Umowy Pożyczki, które mogą być objęte PZK będą wyróżnione poprzez widoczny w panelu informacyjnym symbol "parasola". Skorzystanie z PZK w stosunku do uprzednio zakupionych przez Użytkownika wierzytelności, które nie były objęte PZK nie jest możliwe. 
 • Skorzystanie z PZK przez Użytkownika powoduje, iż spodziewany zysk z tytułu nabycia Umowy Pożyczki ulegnie pomniejszeniu o 3% w odniesieniu do danej Umowy Pożyczki, w stosunku do widocznego i możliwego do osiągnięcia zysku wskazanego w informacjach o pożyczce przed skorzystaniem z PZK, co będzie każdorazowo widoczne przed zakupem wierzytelności, po zaznaczeniu przez Użytkownika symbolu "parasola", widocznego przy danej wierzytelności.  W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na powyższe, nie ma konieczności wyboru opcji PZK przy zakupie danej wierzytelności. 
 • W przypadku całkowitego braku spłaty przez Pożyczkobiorcę należności z tytułu wymagalnej raty Umowy Pożyczki zakupionej przez Użytkownika, Organizator zobowiązuje się do prowadzenia działań windykacyjnych względem Pożyczkobiorcy, przez okres do 90 dni kalendarzowych. W razie braku efektu przeprowadzonych działań windykacyjnych, po upływie 90 dni od dnia płatności ostatniej pełnej raty przez Pożyczkobiorcę, Organizator niezwłocznie - w ciągu 48 godzin - zwróci na rzecz Użytkownika całość ceny nabycia, uiszczonej przez Użytkownika z tytułu nabycia wierzytelności, pomniejszonej o wszelkie wpłaty dokonane przez Pożyczkobiorcę i przekazane na rzecz Użytkownika,  z tytułu danej umowy. 
 • W każdym przypadku, w jakim jest mowa w treści niniejszego Regulaminu o zwrocie ceny nabycia, zwrocie kapitału lub zwrocie środków na rzecz Użytkownika, Organizator dokonuje zwrotu ceny nabycia Umowy Pożyczki, pomniejszonej o wszelkie wpłaty dokonane przez Pożyczkobiorcę w czasie trwania Umowy Pożyczki i w okresie działań windykacyjnych, o których mowa powyżej, a które to zostały przekazane Użytkownikowi na poczet spłaty tejże Umowy. 

 

§ 3 Cesja zwrotna 

 • Z dniem zwrotu kapitału przez Organizatora na rzecz Użytkownika, w ramach PZK, dochodzi do zwrotnego przeniesienia wszelkich praw majątkowych do Umowy Pożyczki objętej PZK z Użytkownika na rzecz Organizatora (cesja zwrotna).
 • Za dzień zawarcia umowy cesji zwrotnej uważa się dzień zwrotu kapitału przez Organizatora na rzecz Użytkownika.

 

§ 4 Wygaśnięcie PZK 

Odpowiedzialność Organizatora względem Użytkownika z tytułu skorzystania z programu PZK wygasa gdy: 

 • Suma spłat dokonanych przez Pożyczkobiorcę na rzecz Użytkownika w okresie trwania Umowy Pożyczki, i/lub wyegzekwowanych w trakcie działań windykacyjnych, prowadzonych na rzecz Użytkownika przez Organizatora, jest równa bądź przekracza kwotę uiszczoną przez Użytkownika tytułem ceny nabycia uiszczonej za zakup wierzytelności wynikającej z Umowy Pożyczki;
 • Użytkownik sformułował Żądanie zwrotu dokumentów Umowy Pożyczki, które zostały mu przekazane w całości przez Organizatora. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu PZK w takim przypadku wygasa w momencie odbioru przez Użytkownika dokumentów Umowy Pożyczki, bądź - w przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych adresowych w Koncie Użytkownika - z momentem wydania przez Organizatora dokumentów Umowy Pożyczki firmie kurierskiej - a zatem w chwili nadania przesyłki na adres Użytkownika, podany przez niego w Koncie Użytkownika. 
 • Organizator poweźmie wiadomość o prowadzonych przez Użytkownika z pominięciem Organizatora działaniach windykacyjnych wobec Pożyczkobiorcy, dokonywanych osobiście lub za pomocą osób trzecich na jego zlecenie;
 • Użytkownik odstąpił od zawartej z Organizatorem cesji wierzytelności, która objęta była PZK. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

 • Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Organizatora z ważnej przyczyny. Użytkownicy zostaną powiadomieni przez Organizatora o planowanych zmianach z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przed dniem ich wejścia w życie, w drodze wiadomości elektronicznych przesłanych Użytkownikom na podany w Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej. Wyraźna informacja o planowanej zmianie niniejszego Regulaminu będzie również widoczna w indywidualnym Koncie Użytkownika.
 • Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika od dnia ich wejścia w życie, jeżeli nie zgłosi on wobec nich sprzeciwu przed upływem terminu 14 dni od wysłania do Użytkownika informacji o planowanej zmianie. Sprzeciw należy wnieść w drodze korespondencyjnej na adres Organizatora lub poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://www.RFL.com.pl/contact/. Złożenie przez Użytkownika sprzeciwu, będzie powodowało rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, skuteczne na dzień poprzedzający wejście w życie zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają mocy wstecznej wobec wierzytelności objętych PZK, w stosunku do których stosuje się przez czas ich trwania Regulamin obowiązujący w dacie wyboru opcji PZK.
 • Wszelkie uregulowania, do których odwołuje się niniejszy Regulamin, a zamieszczone w serwisie RFL.com.pl, stanowią integralną całość reguł korzystania z serwisu RFL.com.pl. 
 • Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

 

§ 6 Reklamacje

Do niniejszego Regulaminu pełne zastosowanie mają procedury reklamacyjne opisane w § 6 Regulaminu Korzystania z Platformy Obrotu Wierzytelnościami RFL, dostępnego pod adresem https://www.RFL.com.pl/page/regulamin/