Regulamin Programu Partnerskiego

§ 1. Organizator Programu Partnerskiego

Program Partnerski, zwany dalej "Programem" organizowany jest przez Look Pożyczka Sp. z o.o. z/s  w Częstochowie, przy ul. Okulickiego 61, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394817, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 573- 283-54-16, zwany dalej "Organizatorem”. 

 

§ 2 Dane osobowe 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Programu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Programu będą przez Organizatora przechowywane i przetwarzane w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszego Programu Partnerskiego.

2. Uczestnikowi Programu przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszym Programem.

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Programie 

1. Program przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zwanych dalej „Uczestnikami Programu”, które spełniają łącznie poniższe warunki: 

a) posiadają zarejestrowane Konto Użytkownika w serwisie RFL.com.pl

b) polecą Nowemu Klientowi serwis RFL, dostępny pod adresem RFL.com.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w czasie trwania Programu, który trwa od dnia 08.06.2017 r.

2. Uczestnik Programu powinien spełnić następujące warunki:

a) zarejestrować konto użytkownika w serwisie RFL.com.pl, w oparciu o aktualne i poprawne dane oraz dokonać jego weryfikacji;

b) uzyskać indywidualny Kod Partnera, nadawany przez Organizatora automatycznie i dostępny w Koncie Użytkownika, w zakładce Moje Konto/Program Partnerski. Kod Partnera składa się z losowo generowanego ciągu cyfr i/lub liter. 

c) zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptować jego postanowienia. Akceptacja regulaminu nie jest obowiązkowa, jednakże niezbędna do uczestniczenia w Programie Partnerskim; 

d) polecić serwis RFL (dostępny pod adresem RFL.com.pl) innej osobie (Nowemu Klientowi) i przekazać jej swój Kod Partnera, przy czym polecenie to może zostać dokonane po pełnej weryfikacji Konta Użytkownika Uczestnika Programu i po nadaniu Uczestnikowi Programu Kodu Partnera przez Organizatora; 

3. Każdy Uczestnik Programu może posiadać wyłącznie jedno Konto Użytkownika w serwisie RFL. 

4. Za Nowego Klienta, w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się osobę, która nie posiadała uprzednio zarejestrowanego Konta Użytkownika w serwisie RFL, a także:

a) dokona rejestracji Konta Użytkownika w serwisie RFL i jego pełnej weryfikacji; 

b) podczas rejestracji Konta Użytkownika wpisze Kod Partnera przekazany przez Uczestnika Program w polu Kod Partnera.

5. W przypadku wskazania niepoprawnego Kodu Partnera osoby polecającej, brak jest możliwości skutecznego uczestnictwa w Programie Partnerskim.

6. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest całkowicie dobrowolne i pozostaje bez wpływu na możliwość całkowitego wykorzystania funkcjonalności serwisu RFL przez Użytkowników.  

 

§4 Zasady nagradzania 

1. Uczestnik Programu, który w czasie jego trwania spełnił warunki określone w §3 ust. 1 - 3 niniejszego regulaminu, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2% liczonego od wartości każdej z inwestycji Nowego Klienta, który zarejestrował swoje Konto Użytkownika w serwisie RFL, używając Kodu Partnera przekazanego przez Uczestnika Programu. 

2. Jako inwestycję Nowego Klienta należy rozumieć zawarcie przez Nowego Klienta umowy cesji wierzytelności z Organizatorem na platformie RFL. 

3. Nowy Klient, rejestrując Konto Użytkownika na platformie RFL z wykorzystaniem prawidłowego Kodu Partnera, uzyskuje dodatkową korzyść w postaci zwiększenia o 1 % możliwego zysku z pierwszego zakupu umowy cesji wierzytelności na platformie RFL. Wypłata tak powiększonego zysku nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w zawartej umowie cesji wierzytelności. 

 

§5 Wypłata nagrody pieniężnej

1. Należne nagrody pieniężne za polecenie platformy RFL będą wypłacane Uczestnikom Programu do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym warunki do otrzymania nagrody pieniężnej zostały spełnione. Środki stanowiące należną nagrodę pieniężną są widoczne dla Uczestnika Programu w jego saldzie, dostępnym na Koncie Użytkownika platformy RFL.   

2. Środki stanowiące nagrodę pieniężną mogą zostać przez Uczestnika Programu wypłacone lub wykorzystane na platformie RFL. Wypłata nagrody pieniężnej, z uwzględnieniem §5 ust. 3 niniejszego regulaminu, następuje na rachunek bankowy Uczestnika Programu, podany w jego Koncie Użytkownika na platformie RFL. W przypadku zamknięcia Konta Użytkownika i rezygnacji przez Uczestnika Programu z korzystania z platformy RFL, brak jest możliwości wypłaty nagrody pieniężnej. 

3. Wartość nagrody pieniężnej zostanie pomniejszona o wartość zryczałtowanego podatku dochodowego (10%), a następnie przekazana zgodnie z postanowieniami ustępów poprzedzających na rachunek bankowy Uczestnika Programu. 

 

§6 Reklamacje

Reklamacje związane z uczestnictwem w Programie Uczestnik Programu i wszystkie osoby, których interesów niniejszy Program dotyczy mogą składać:

a) Na piśmie, osobiście w siedzibie Organizatora, a także korespondencyjnie na adres Organizatora, tj. Look Pożyczka Sp. z o.o., 42-202 Częstochowa, ul. Okulickiego 61. 

b) Drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://RFL.com.pl/contact/ oraz e-mail kontakt@RFL.com.pl.

c) Telefonicznie, pod numerem +48 789 449 449 w godzinach 8-16 w dni od poniedziałku do piątku (połączenia płatne wg stawek właściwego dla Użytkownika operatora telekomunikacyjnego). 

2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zastrzeżeń podnoszonych przez Użytkownika oraz jego żądanie, a jeżeli została wniesiona w formie elektronicznej, powinna zawierać także adres korespondencyjny Użytkownika. Jeżeli okoliczności wskazane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Organizator zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie. 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora w prawidłowej formie, umożliwiającej wniesienie odpowiedzi na reklamację z informacją o sposobie jej rozpatrzenia. Odpowiedź na reklamację będzie udzielana w takiej formie, w jakiej Użytkownik złożył reklamację, chyba, że w treści reklamacji Użytkownik zażądał innego, a jednocześnie możliwego do realizacji sposobu udzielenia odpowiedzi. 

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Programu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego. Uczestnik Programu może także zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 

 

§7 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna pod adresem www: https://RFL.com.pl/page/regulamin-programu-partnerskiego/, a także w siedzibie Organizatora. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają:

a) Regulamin Korzystania z Platformy Obrotu Wierzytelnościami RFL, 
b) obowiązujące przepisy prawa. 

3. Zakończenie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Programu w okresie jego trwania. 

4. W razie sporu, strony zobowiązują się do podjęcia działań zmierzających do jego polubownego rozstrzygnięcia, zaś w razie braku porozumienia, sądem właściwym będzie sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego i innych obowiązujących ustaw.