Regulamin

REGULAMIN 
KORZYSTANIA Z PLATFORMY OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI RFL

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z serwisu RFL.com.pl.
   
 2. Organizatorem usługi jest Look Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 42-200 Częstochowa, ul. Okulickiego 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394817, NIP: 5732835416, REGON: 2426422600, kapitał zakładowy 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) wpłacony w całości.
 3. Z serwisu mogą korzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub zawodowej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne mogą korzystać z serwisu wyłącznie, jeżeli posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie). 
   
 4. W ramach serwisu RFL.com.pl, Organizator oferuje Użytkownikom możliwość zakupu wierzytelności Organizatora, jakie przysługują mu względem Pożyczkobiorców, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i dalszych dokumentach dostępnych w serwisie RFL.com.pl w zakładce Dokumenty.
   
 5. Korzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu RFL.com.pl wymaga zawarcia umowy z Organizatorem - Look Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez rejestrację Konta Użytkownika w serwisie RFL.com.pl. Użytkownik dokonując rejestracji akceptuje zasady opisane treścią niniejszego regulaminu. Organizator wysyła Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji konta. 
   
 6. Korzystanie z serwisu RFL.com.pl wymaga od Użytkowników posiadania oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej z obsługą cookies. 

 

§ 2 Definicje

 

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie poszczególnych określeń: 
 • a) Organizator - jest Look Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 42-200 Częstochowa, ul. Okulickiego 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394817, NIP: 5732835416, REGON: 2426422600.
 • b) Pożyczkobiorca - osoba fizyczna, względem której Organizator posiada wierzytelność z tytułu zawartej Umowy pożyczki. 
 • c) Wpłata - wpływ środków pieniężnych przekazanych przez Pożyczkobiorcę na rachunek bankowy Organizatora z tytuły spłaty udzielonej pożyczki.
 • d) Umowa pożyczki - umowa pożyczki gotówkowej zawartej pomiędzy Organizatorem i Pożyczkobiorcą. 
 • e) Użytkownik - podmiot korzystający z serwisu RFL.com.pl, spełniający warunki opisane w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 
 • f) Konto Użytkownika - konto zarejestrowane przez Użytkownika w serwisie RFL.com.pl, w którym po akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik podaje wymagane przez serwis dane, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu. 
 • g) Zbycie praw majątkowych - przeniesienie na Użytkownika, na podstawie umowy zbycia praw majątkowych (Cesji), roszczenia do zwrotu pożyczki, które przysługuje Organizatorowi względem Pożyczkobiorcy. 
 • h) Program Zwrotu Kapitału (PZK) - fakultatywna, dodatkowo płatna ochrona kapitału, dostępna dla Użytkowników przy zakupie danej Umowy pożyczki, w stosunku do której ma każdorazowo zastosowanie Regulamin Programu Zwrotu Kapitału, udostępniany Użytkownikowi przed skorzystaniem z tej ochrony, a dostępny pod adresem https://RFL.com.pl/page/regulamin-program-zwrotu-kapitalu/
 • i) Żądanie zwrotu dokumentów Umowy pożyczki - Użytkownik po upływie 30 dni od dokonania zakupu wierzytelności w serwisie RFL.com.pl, ma prawo do żądania zwrotu dokumentów Umowy pożyczki od Organizatora, za pośrednictwem panelu dostępnego w Koncie Użytkownika. Możliwość ta jest wyłączona względem Użytkowników, którzy korzystają z Programu Zwrotu Kapitału. 
  W przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Użytkownika, Organizator niezwłocznie prześle Użytkownikowi, na jego adres korespondencyjny podany w Koncie Użytkownika, dokumenty składające się na Umowę pożyczki, wraz z podpisaną umową zbycia praw majątkowych. Organizator zobowiązuje się poinformować o powyższym Pożyczkobiorcę. Koszt zwrotu dokumentów ponosi Organizator. Postanowienia § 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. 
 • j) Windykacja - czynności podejmowane przez Organizatora i podmioty prze niego upoważnione, mające na celu odzyskanie kwoty pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy. Organizator podejmuje czynności windykacyjne przez okres nie dłuższy niż 3 miesięcy od upływu terminu wymagalności ostatniej raty z Umowy pożyczki. Wszelkie czynności windykacyjne podejmowane przez Organizatora w odniesieniu do danej Umowy pożyczki są widoczne w Koncie Użytkownika. Po okresie Windykacji Organizator przesyła Użytkownikowi, na adres korespondencyjny podany podczas rejestracji Konta Użytkownika, dokumenty składające się na Umowę pożyczki, wraz z podpisanym przez Organizatora, bądź osobę przez niego upoważnioną dokumentem cesji wierzytelności. To ostatnie nie ma zastosowania, jeżeli Użytkownik jest objęty Programem Zwrotu Kapitału, którego zasady opisuje odrębny regulamin. 
 • k) RFL - serwis internetowy RFL.com.pl, w którym to Organizator wystawia na sprzedaż wierzytelności własne, wynikające z Umów pożyczki udzielonych Pożyczkobiorcom przez Organizatora. 

 

§ 3 Obowiązki Użytkownika

 

 1. Użytkownik, w przypadku zarejestrowania konta, zobowiązuje się do wskazania swoich poprawnych, prawdziwych i aktualnych danych, wraz z poprawnym numerem swojego rachunku bankowego. Podanie przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Użytkownika jego poprawnych danych jest niezbędne do realizacji umowy pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem. 
   
 2. W przypadku zmiany danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji. 
   
 3. Użytkownik zobowiązuje się, w przypadku wyboru wierzytelności Organizatora umieszczonych na sprzedaż w ramach serwisu RFL.com.pl, do niezwłocznej zapłaty ceny zakupu, której to wysokość będzie każdorazowo widoczna w ofercie umieszczonej na łamach serwisu RFL.com.pl. 
 4. W przypadku wyboru przez Użytkownika, wraz z nabywanym prawem majątkowym, dodatkowej ochrony kapitał w postaci Programu Zwrotu Kapitału, Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem PZK. Zaakceptowanie treści tego regulaminu jest dobrowolne, jednakże wymagane do zakupu ochrony przewidzianej w ramach PZK. 
 5. W przypadku niezwrócenia przez Pożyczkobiorcę części lub całości rat z tytułu Umowy pożyczki, Użytkownik zobowiązuje Organizatora do Windykacji należności przysługujących od Pożyczkobiorcy.
 6. W razie wykupienia przez Użytkownika fakultatywnej ochrony w postaci Programu Zwrotu Kapitału, prawa i obowiązki Organizatora i Użytkownika definiuje Regulamin Programu Zwrotu Kapitału, którego to postanowienia, o ile mogą pozostawać w sprzeczności z niniejszym Regulaminem, będą miały przed nim pierwszeństwo co do ewentualnie zachodzących sprzeczności. 

 

§ 4 Obowiązki Organizatora

 

 1. Organizator zobowiązuje się do wystawienia na sprzedaż na łamach serwisu RFL.com.pl, przysługujących mu wierzytelności z tytułu udzielonych Pożyczkobiorcom Umów pożyczek. Wystawione w ten sposób wierzytelności, widoczne w serwisie RFL.com.pl, będą stanowiły ofertę sprzedaży.
   
 2. W przypadku akceptacji przez Użytkownika oferty sprzedaży wierzytelności, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego Zbycia praw majątkowych, które wynikają z zawartej z Pożyczkobiorcą Umowy pożyczki, na podstawie umowy zbycia praw majątkowych. 
   
 3. W przypadku dokonania przez Pożyczkobiorcę całkowitej lub częściowej spłaty danej raty z tytułu Umowy pożyczki, a także w razie spłaty przez Pożyczkobiorcę całości lub części kwoty pożyczki, na rzecz Organizatora po zawarciu z Użytkownikiem umowy zbycia praw majątkowych, Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania na rachunek bankowy Użytkownika, wskazany w Koncie Użytkownika otrzymanej wpłaty, tytułem spłaty części lub całości danej raty pożyczki, bądź też całości pożyczki. 
   
 4. W razie opóźnienia w spłacie pożyczki przez Pożyczkobiorcę, Organizator zobowiązuje się do prowadzenia Windykacji należności z tytułu Umowy pożyczki. Koszty Windykacji prowadzonej przez Organizatora, a związanej z Umową pożyczki ponosi Pożyczkobiorca. 
   
 5. W przypadku bezskutecznej Windykacji lub w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika Żądania zwrotu dokumentów Umowy pożyczki, Organizator zobowiązuje się do zwrotu dokumentacji składającej się na Umowę pożyczki, poprzez przesłanie jej wraz z podpisaną umową zbycia praw majątkowych, na adres korespondencyjny wskazany w Koncie Użytkownika. Organizator zobowiązuje się nadto każdorazowo zawiadomić Pożyczkobiorcę o Zbyciu praw majątkowych na rzecz Użytkownika. 

 

§ 5 Zakres odpowiedzialności Organizatora

 

 1. Organizator może wykonywać czynności opisane niniejszym regulaminem osobiście lub za pośrednictwem podmiotów współpracujących, bądź zatrudnionych pracowników. Za ich działania i zaniechania odpowiada względem Użytkownika jak za własne działania i zaniechania. 
   
 2. Organizator w ramach serwisu RFL.com.pl zbywa wierzytelności własne, powstałe z tytułu udzielonych Umów pożyczek. Organizator przed ich udzieleniem dokłada należytej staranności w zakresie oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorców oraz w zakresie zabezpieczenia spłaty pożyczki, jednakże nie ponosi względem Użytkownika odpowiedzialności za wypłacalność Pożyczkobiorcy, chyba, że niewypłacalność ta wynikła z przyczyn, które Organizator mógł i powinien był przewidzieć jako podmiot prowadzący profesjonalną działalność w zakresie udzielania kredytów konsumenckich. 
   
 3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji Żądanie zwrotu dokumentów Umowy pożyczki, Użytkownik z datą otrzymania dokumentów pożyczki zwalnia Organizatora z jego zobowiązania w zakresie Windykacji, oraz z wszelkich innych obowiązków Organizatora w zakresie zarządzania pożyczką. 

 

§ 6 Reklamacje 

 

 1. Reklamacje mogą być składane:
 • a) Na piśmie, osobiście w siedzibie Organizatora, a także korespondencyjnie na adres Organizatora, tj. Look Pożyczka Sp. z o.o., 42-200 Częstochowa, ul. Okulickiego 61. 
 • b) Drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza kontaktowego pod adresem https://RFL.com.pl/contact/ oraz e-mail kontakt@RFL.com.pl
 • c) Telefonicznie, pod numerem +48 789 449 449 w godzinach 8-16 w dni od poniedziałku do piątku (połączenia płatne wg stawek właściwego dla Użytkownika operatora telekomunikacyjnego). 
   
 1. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zastrzeżeń podnoszonych przez Użytkownika oraz jego żądanie, a jeżeli została wniesiona w sposób opisany w § 6 ust. 1a niniejszego Regulaminu, powinna zawierać także adres korespondencyjny Użytkownika. Jeżeli okoliczności wskazane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Organizator zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie. 
   
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora w prawidłowej formie, umożliwiającej wniesienie odpowiedzi na reklamację z informacją o sposobie jej rozpatrzenia. Odpowiedź na reklamację będzie udzielana w takiej formie, w jakiej Użytkownik złożył reklamację, chyba, że w treści reklamacji Użytkownik zażądał innego, a jednocześnie możliwego do realizacji sposobu udzielenia odpowiedzi. 

 

§ 7 Dane osobowe 

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest Organizator - Look Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 42-200 Częstochowa, ul. Okulickiego 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000394817, NIP: 5732835416, REGON: 2426422600. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji umowy pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełniania, aktualizacji oraz ich poprawiania. 
 2. Organizator jest administratorem danych osobowych Pożyczkobiorców, z tytułem prawnym do ich przetwarzania. 
   
 3. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych w ramach serwisu RFL.com.pl określa polityka prywatności, dostępna pod adresem: https://RFL.com.pl/page/polityka-prywatnosci/

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

 1. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami, działań naruszających dobra osobiste innych podmiotów, działań sprzecznych z dobrem Organizatora i serwisu RFL.com.pl. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem, w tym od podawania fałszywych danych osobowych, wprowadzania do obrotu środków pieniężnych uzyskanych z bezprawnego źródła, a które to działania mogą skutkować ograniczeniem lub blokadą Konta Użytkownika przez Organizatora. 
   
 2. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Organizatora z ważnej przyczyny. Użytkownicy zostaną powiadomieni przez Organizatora o planowanych zmianach z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przed dniem ich wejścia w życie, w drodze wiadomości elektronicznych przesłanych Użytkownikom na podany w Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej. Wyraźna informacja o planowanej zmianie niniejszego Regulaminu będzie również widoczna w indywidualnym Koncie Użytkownika. 
   
 3. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika od dnia ich wejścia w życie, jeżeli nie zgłosi on wobec nich sprzeciwu przed upływem terminu 14 dni od wysłania do Użytkownika informacji o planowanej zmianie. Sprzeciw należy wnieść w drodze korespondencyjnej na adres Organizatora lub poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://RFL.com.pl/contact/. Złożenie przez Użytkownika sprzeciwu, będzie powodowało rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, skuteczne na dzień poprzedzający wejście w życie zmian Regulaminu. 
   
 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo do zaprzestania korzystania z serwisu RFL.com.pl w każdym czasie, pod warunkiem, że Użytkownik nie posiada aktualnie zakupionych pożyczek, prowadzonej Windykacji, czy aktywnego Programu Zwrotu Kapitału. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone poprzez formularz kontaktowy, dostępny pod adresem https://RFL.com.pl/contact/, a także w drodze korespondencyjnej na adres siedziby Organizatora wskazany w Regulaminie. 
   
 5. Użytkownikowi będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego przykładowy wzór znajduje się pod adresem https://RFL.com.pl/page/dokumenty/ . Oświadczenie to może zostać złożone między innymi drogą elektroniczną - za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w serwisie RFL.com.pl. 
   
 6. Wszelkie uregulowania, do których odwołuje się niniejszy Regulamin, a zamieszczone w serwisie RFL.com.pl, stanowią integralną całość reguł korzystania z serwisu RFL.com.pl. 
   
 7. Prawem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów, powstałych na tle zastosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów będzie sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. 
   
 8. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, a w szczególności ze Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość do zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów.
   
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących ustaw. 
   
 10. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.